”Vi investerar i sanningen. Gör du?”

Arbetsprocess

Alla beslutsprocesser kräver väl underbyggda svar för att man ska vara säker på att besluten leder till rätt utfall.

En marknadsundersökning är en investering i framtiden. Den behöver matchas noggrant mot era verksamhetsmål. hubbr research har en evidensbaserad syn på marknadsundersökningar för att ni som kund ska få ut maximalt värde och bäst kvalitet. Det innebär att vi gör en jämförelse mellan era mål, frågeställningar och aktuell forskning inom ämnet. Det ger oss en konkurrensfördel eftersom vi alltid kan vara säkra på att erbjuda det mest relevanta upplägget för just er. Det som ytterligare skiljer oss från våra konkurrenter är att hos oss får ni inte bara reda på hur er målgrupp tycker och varför de tycker så – vi ger er också svaret på vad som har störst påverkan, vilket är grunden för ett bra beslutsunderlag.

Vår arbetsprocess inleds alltid med en diskussion för att definiera era mål och frågeställningar. Baserat på dessa gör vi i nästa steg vår evidensbaserade analys för att kunna presentera fler förslag på upplägg för er, där ni sedan väljer det som faller er bäst i smaken. På hubbr research har vi hög transparens och du som kund har full insyn i hela processen. Allt vi gör siktar mot att stärka ert varumärke – We live your brand!

Kontakta oss +46(0)8-458 61 00

Metoder

hubbr research arbetar med alla tillgängliga metoder och valet av metod baseras alltid på era mål och frågeställningar. Vi har självklart tillgång till traditionella verktyg som telefon, webb, postalt, fokusgrupper och djupintervjuer. Utöver de traditionella metoderna erbjuder vi även möjlighet till att använda innovativa verktyg som Biometrics och Experimentell ansats. Här nedan kan ni se en lista över våra tillgängliga metoder. Låt er dock inte begränsas av listan. Vi hjälper er att förverkliga er idé!

Metoder

 • Webb – Genomförs via e-post, där respondenterna klickar på en webblänk för att genomföra undersökningen. Effektivt vid t. ex. konsumentundersökningar då det är behövligt att nå ut till en större massa.
 • Telefon – Genomförs via telefon. Effektivt vid undersökningar där respondenten är svår att få tag på, t.ex. ekonomichef eller VD och även när det behöver samlas in grundliga svar.
 • Postalt – Undersökningar som genomförs via brevutskick. Vanligt vid undersökningar som har en stor mängd frågor per respondent.
 • Face2Face – Undersökningen genomförs på utvald plats, ansikte mot ansikte med respondenten. Lämpligt vid fåtal intervjuer i kombination med en semi-strukturerad frågeställning. Också lämpligt när en fysisk produkt ska visas upp under genomförandet.
 • Big Smart Data Analysis – Genomförs via app/hemsida, respondenter svarar live på olika frågor. Lämpligt att använda vid konferenser eller andra tillställningar där det är intressant att samla information från de besökande. Kan även användas för att testa ett koncept av något slag, t.ex. en reklamkampanj. Exempel: Vilken av våra två kampanjuppslag tas emot bäst av vår target-publik?
 • Fokusgrupper  – 6-10 personer sitter under ett eller flera tillfällen och arbetar igenom en frågeställning på ett strukturerat sätt tillsammans med en moderator. Lämplig ansats när frågeställningen är öppen och syftet är oftast att ge en första inblick i vilket beslut som är det rätta att ta. Följs ofta upp med någon typ av kvantitativ ansats där det som kommit fram i fokusgruppen testas på en större publik.Exempel: Vilket är nästa steg i vår produktutveckling? Vad saknas i vår verksamhet?
 • Djupintervjuer – Intervjuer som med hjälp av en moderator genomförs enskilt med respektive intervjuperson. Lämplig ansats när frågeställningen är öppen och syftet är oftast att ge en första inblick i vilket beslut som är det rätta att ta. Följs ofta upp med någon typ av kvantitativ ansats där det som kommit fram under djupintervjuerna testas på en större publik. Exempel: Vilket är nästa steg i vår produktutveckling? Vad saknas i vår verksamhet?
 • Online analys – Online-analys av en frågeställning svarar på vilken information som finns ute på Internet gällande just den specifika frågeställningen. Ca 1 % skapar innehåll och ca 9 % delar detta innehåll, online-analys undersöker vilken information dessa 10 % delger. Kombineras med fördel med ett offline-verktyg för att få en heltäckande bild. Exempel: Vad sägs om vårt varumärke? Hur uppfattas vår kundtjänst?
 • Live-observation – Samma tillvägagångssätt som i en djupintervju men med skillnaden att respondenten samtidigt genomför en uppgift av någon sort som moderatorn övervakar och ställer frågor om. Exempel: Hur ser en typisk kunds köpresa ut då denna ska köpa frukostflingor?
 • Biometrics – Uppmätning av fysiologisk respons till olika stimuli. Det kan handla om att testa olika koncept för att se vilket som bäst matchar mot en viss respons, som exempelvis ökad uppmärksamhet. Exempel: Vilken del av en persons känslocentrum talar vår reklamkampanj till?
 • Live Audience Response – Genomförs via app/hemsida, respondenter svarar live på olika frågor. Lämpligt att använda vid konferenser eller andra tillställningar där det är intressant att samla information från de besökande. Kan även användas för att testa ett koncept av något slag, t.ex. en reklamkampanj. Exempel: Vilken av våra två kampanjuppslag tas emot bäst av vår target-publik?
 • Customer Collaboration – Tar kunddialogen ett steg längre och tillåter kunden att göra sin röst hörd genom t. ex. sociala medier, nätverksbaserade inspelningar och video-feedback. Lämpligt att använda sig av då det finns en bred kundbas och relativt tydliga frågeställningar. Exempel: Hur ska vår hemsida se ut?
 • Experimentell ansats – Genomförs vid minst 2 mättillfällen, där det först sker en nollmätning, sedan en implementering av en åtgärd och sist x antal efterföljande mätningar. Lämpligt då det finns strategiska frågor som behöver besvaras och används för att kunna signifikanstesta och kausalitetsanalysera mätresultat och på så vis kunna validera resultat på en detaljerad nivå. Alla kvantitativa metodiker är användbara som grundmetod. Exempel: Vad är effekten av denna säljkampanj?
Kontakta oss +46(0)8-458 61 00

Marknadsundersökningar

Opinionsundersökningar

Opinionsundersökningar mäter allmänhetens generella uppfattning och åsikt om en specifik vara, tjänst eller ett helt koncept och berättar vad som värderas i olika sammanhang. Syftet är att ge er värdefull information inför exempelvis produktutveckling och andra innovationsarbeten.

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar mäter medarbetares uppfattning om exempelvis trivsel, ledning och arbetsuppgifter och ger er verktygen ni behöver för att öka produktiviteten hos era medarbetare.

Kommunikationsundersökningar

Kommunikationsundersökningar mäter hur olika kommunikationsmedel tas emot av den grupp de är riktade mot. Har som syfte att exempelvis minska risken att ni investerar i en reklamkampanj som inte genererar önskad effekt.

Kundundersökningar

Kundundersökningar mäter kundens åsikter om t. ex. kvalitet på varor och tjänster och har som syfte att ge er den information ni behöver för att hålla era kunder nöjda.

Varumärkesundersökningar

Varumärkesundersökningar mäter varumärken och den bild mottagare av varor och tjänster har av dessa. Dessa undersökningar har som syfte att vara behjälpliga i designen av ert varumärke för att öka lojaliteten hos er kundbas.


Referenser

Mitsubishi Electric
Återkommande marknadsundersökning med återförsäljare

Vi är väldigt nöjda med samarbetet med hubbr research. De har med ett effektivt arbete samlat in och tydligt sammanställt den information som vi behöver om våra återförsäljares tankar och önskemål. Tack vare hubbr research har vårt samarbete med våra återförsäljare förstärkts, vilket effektiviserar vårt arbete samtidigt som försäljningen ut mot slutkund ökar.

– Johan Braun, VD, Mitsubishi Electric Scandinavia

Toyota Sweden AB

Löpande kundundersökningar under två år med alla som köper en ny Toyota och de som servar sin bil hos Toyota.

Vårt samarbete med hubbr research är viktigt för att på ett professionellt sätt sköta vår nationella telefonuppföljning och hantera våra kunders svar och feedback

– Karl Bergklint, Manager, Retailer Network, Toyota Sweden AB

Kontakta oss +46(0)8-458 61 00